Home » History » Agoiwoye » 18th – 20th Century

18th – 20th Century

Groups and Union

Names Period
Egbe Basale 1777
Egbe Lowuru 1781
Egbe Legbeta 1785
Egbe Ile Segun 1789
Egbe Motukoya 1793
Egbe Ile Sanya 1801
Egbe Ile Sewo 1805
Egbe Ile Ikanigbo 1809
Egbe Modaragun 1813
Egbe Botewa 1817
Egbe Kotetan 1821
Egbe Otekase 1825
Egbe Kele 1829
Egbe Mayegun 1833
Egbe Otetumo 1837
Egbe Bobado 1841
Egbe Mafowoku 1845
Egbe Bobajolu 1849
Egbe Bobasete 1853
Egbe Gbobaniyi 1857
Egbe Oriyonote 1861
Egbe Majobate 1865
Egbe Bobasanya 1869
Egbe Arobayo 1873
Egbe Obagbuyi 1877
Egbe Obaneye 1881
Egbe Obayori 1885
Egbe Obase 1889
Egbe Obabeko 1893
Egbe Obalolaiye 1897
Egbe Obafowora 1901
Egbe Obagoroye 1905
Egbe Obamgbade 1909
Egbe Bobadega 1913
Egbe Fibiwoga 1915
Egbe Obalolola 1920, 1917
Egbe Obalolade 1920, 1924
Egbe Obabosipo 1926, 1923

About Ajibola

Check Also

My Story by Oba Ebumawe of Agoiwoye

My Story: The Biography of HRH A.A.A. Adenugba Okokodana-Meji 11, Oba Ebumawe of Agoiwoye.   My …


Hit Counter provided by Curio cabinets